Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de N.V. (Naamloze Vennootschap) CityMundo AG, hierna te noemen “CityMundo’ gevestigd te CH-9011 St.Gallen, Herbrigstraße 45 / Kamer van Koophandel CHE-115.303.881.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker : natuurlijk persoon of rechtspersoon die tegen vergoeding gebruik maakt van een via de bemiddeling van CityMundo aangeboden verblijfsruimte voor een periode vanaf 3 tot maximaal 21 nachten.

Aanbieder : natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de bemiddeling van CityMundo gebruiker een verblijfsruimte voor tijdelijk gebruik aanbiedt. Opdrachtgever: wederpartij van CityMundo. Dit is dus zowel gebruiker als aanbieder.

Consument : natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek. Zowel aanbieder als gebruiker kunnen consument zijn.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door CityMundo gesloten overeenkomsten en zijn tevens van toepassing op de totstandkoming van deze overeenkomsten, alsmede op door CityMundo uitgebrachte offertes en aanbiedingen.

2.2. Indien enige bepaling nietig zou zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen door een bepaling, die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Mondelinge toezeggingen binden CityMundo pas nadat deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd,

3.2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (hetzij per email of PDF) bevestiging van de reservering door CityMundo.

3.3. De opdrachtgever die namens of ten behoeve van een of meer anderen een overeenkomst sluit, is met die ander(en) gehouden aan en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

3.4. Opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan CityMundo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CityMundo, bij gebreke waarvan CityMundo het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5. Op het reserveringsformulier staat het aantal personen vermeld waarvoor de betreffende verblijfsruimte gereserveerd is. Verhoging van het aantal gebruikers dient te geschieden door middel van een gewijzigde reservering. Het maximum aantal personen waarvoor de accommodatie wordt aangeboden mag niet worden overschreden. Verhoging van het aantal personen zonder gewijzigde reservering leidt tot omgaande ontbinding van de overeenkomst zonder restitutie van het betaalde bedrag, en verwijdering van de gebruiker(s) uit de accommodatie, waar artikel 7.4, laatste volzin op van toepassing is.

3.6. CityMundo is bevoegd zich om haar moverende redenen uit onderhandelingen terug te trekken zonder dat zulks een wederpartij recht geeft op vergoeding van schade.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. Alle door CityMundo opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. CityMundo brengt bij het afsluiten van iedere overeenkomst een vast bedrag aan reserveringskosten in rekening.

ARTIKEL 5. BETALING EN VERZUIM

5.1. Betaling van de reserveringskosten en de op de factuur aangegeven aanbetaling op de verblijfsvergoeding dient te geschieden aan CityMundo binnen 5 dagen na factuurdatum in de op de factuur aangegeven valuta. In ieder geval dient deze betaling door CityMundo te zijn ontvangen 24 uur voor het ingaan van het verblijf.

5.2. Betaling van het restant van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 24 uur na aankomst in de verblijfsruimte door de gebruiker aan de aanbieder in de valuta van het land van de aanbieder.

5.3. Bij het niet (tijdig) voldoen van de opdrachtgever aan de verplichtingen uit overeenkomst jegens CityMundo, alsmede indien CityMundo goede gronden heeft aan te nemen dat opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet volledig aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. In dat geval treedt de annuleringsregeling van artikel 6 van deze algemene voorwaarden in werking.

5.4. Is opdrachtgever in verzuim als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dan is opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand moet worden gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke invorderingskosten te voldoen. Deze bedragen 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van € 150 exclusief BTW.

ARTIKEL 6. ANNULERING

6.1. (Gedeeltelijke) annulering (zowel door aanbieder als gebruiker) van de overeengekomen verblijfsperiode dient op de kortst mogelijke termijn na het bekend worden met de reden van annulering en uiterlijk voor de aankomstdatum van de gereserveerde periode, schriftelijk te geschieden aan het adres van CityMundo. Zonder deze tijdige schriftelijke (gedeeltelijke) annulering blijft de overeenkomst in stand en is gebruiker verplicht tot betaling van de gehele overeengekomen verblijfsvergoeding verhoogd met de reserveringskosten.

6.2. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de schriftelijke annulering.

Annulering door Aanbieder

6.3. In geval van (gedeeltelijke) annulering door aanbieder van het verblijf, verliest de aanbieder elk recht op vergoeding. Aanbieder is in dat geval als annuleringskosten aan CityMundo verschuldigd de door gebruiker verschuldigde reserveringskosten, alsmede de voor de overeengekomen verblijfsperiode verschuldigde aanbetaling op de verblijfsvergoeding.

6.4. In geval van gedeeltelijke annulering heeft aanbieder slechts op een pro rata deel van vergoeding recht, voor zover gebruiker van het verblijf gebruik heeft kunnen maken.

6.5. In geval van annulering door aanbieder van het verblijf zet CityMundo zich in om gebruiker een gelijkwaardige vervangende verblijfsruimte te verschaffen. Is dit niet mogelijk, dan restitueert CityMundo de door gebruiker betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding.

Annulering door Gebruiker

6.6. In geval van annulering door gebruiker, is gebruiker aan CityMundo het bedrag aan reserveringskosten, alsmede de aanbetaling op de verblijfsvergoeding verschuldigd. Voor zover deze bedragen reeds door gebruiker zijn betaald, heeft CityMundo het recht zich op verrekening te beroepen.

6.7. In geval van gedeeltelijke annulering door gebruiker, is gebruiker naast de reserveringskosten en de verblijfsvergoeding over de niet geannuleerde tijdspanne, een bedrag verschuldigd ter grootte van de aanbetaling op de verblijfsvergoeding over de geannuleerde tijdsspanne. Als het verschil van het totaal van de verblijfsvergoeding van de originele reservering en van de gedeeltelijk geannuleerde reservering minder bedraagt dan € 100,- is gedeeltelijke annulering niet mogelijk.

6.8. In geval van annulering door gebruiker zet CityMundo zich in om voor aanbieder een vervangende gebruiker te vinden.

ARTIKEL 7. GEBRUIK VERBLIJFSRUIMTE

7.1. Gebruiker verplicht zich zich als een goed gebruiker te gedragen en zal de verblijfsruimte slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming die daaraan gegeven is.

7.2. Eventuele door gebruiker (of de zijnen) veroorzaakte schade aan de verblijfsruimte of zich daarin bevindende zaken dient door de gebruiker direct bij CityMundo te worden gemeld. Gebruiker is voor deze schade zowel jegens de aanbieder als CityMundo aansprakelijk.

7.3. Het is de gebruiker verboden de verblijfsruimte te verhuren of aan een ander in gebruik te geven.

7.4 Gebruiker verplicht zich zowel de verblijfsruimte als de zich daar bevindende zaken compleet en in schone en ordentelijke staat achter te laten. Behoudens schriftelijke toestemming verplicht gebruiker zich om de verblijfsruimte op de vertrekdatum voor 14:00 uur met al het zijne en de zijnen te ontruimen. Bij overtreding hiervan is gebruiker per dag of deel daarvan een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad € 350,00 onverminderd het recht van CityMundo op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 8. KLACHTEN

8.1. Klachten over de verleende diensten dienen door opdrachtgever direct na ontdekking te worden gemeld aan CityMundo, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Voor schade geleden door opdrachtgever, al of niet tevens zijnde consument als bedoeld in artikel 1, is CityMundo uitsluitend aansprakelijk, indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CityMundo of haar leidinggevend personeel. Voor door opdrachtgever geleden schade wordt, in het geval CityMundo aansprakelijk kan worden gehouden, de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door CityMundo aan opdrachtgever in het betreffende geval gefactureerde/te factureren bedrag betreffende het verblijf, binnen de periode waarvan de schade is ontstaan. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. CityMundo is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. Opdrachtgever, niet tevens zijnde consument, vrijwaart CityMundo voor enige aanspraken van derden.

9.2. Voor schade geleden door opdrachtgever, tevens zijnde consument als bedoeld in artikel 1, voortvloeiende uit of verband houdende met (het gebruik van) de verblijfsruimte, is de aanbieder van de betreffende ruimte uitsluitend aansprakelijk, indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aanbieder. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. De aanbieder is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CityMundo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CityMundo niet mogelijk is, langer duurt dan 3 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan: elk buiten de invloed van CityMundo liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de ver-plichtingen van CityMundo uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, stakingen, beperkende overheidsmaatregelen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, een niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan CityMundo afhankelijk is, verhinderingen waardoor de aanbieder niet of niet volledig (meer) over de verblijfsruimte kan beschikken en algemene vervoersproblemen.

10.3. Indien CityMundo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN VERVALTERMIJN

11.1 Op de overeenkomst tussen CityMundo en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen, tenzij partijen anders overeenkomen. Voor alle geschillen is het Weens Koopverdrag uitgesloten.

11.3 Indien een geschil behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd. De opdrachtgever die tevens consument is als bedoeld in artikel 1, heeft het recht gedurende één maand nadat CityMundo zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

11.4 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens CityMundo één jaar na de datum van het voorval waarop de vordering is gegrond gebaseerd.